Náš klub

alt: Aeroklub

Náš Aeroklub je nekomerčnou, samostatnou, nezávislou, dobrovoľnou, nepolitickou a otvorenou organizáciou záujemcov o letecký a parašutistický šport.
Od svojho založenia v roku 1950 prešiel mnohými vývojovými štádiami. Dnes je AK občianskym združením a jeho poslaním je rozširovať a prehlbovať záujem o letecké športy v širokej verejnosti, propagovať leteckú turistiku a vplyv klubového života na rozvoj ľudskej osobnosti, rodiny a mládeže.
Členom Aeroklubu sa môže stať každý občan SR alebo občan iného štátu bez rozdielu veku, pohlavia, politickej príslušnosti alebo náboženského vyznania, ktorý súhlasí so stanovami Aeroklubu a písomne požiada Radu Aeroklubu o prijatie za člena Aeroklubu.
Venujeme veľkú pozornosť reprezentácii na úrovni Slovenskej republiky a medzinárodných podujatiach.
Vo svojej odbornej činnosti sa riadime leteckým zákonom a predpismi Slovenského národného aeroklubu, ktorého sme členom.
Odbornou prípravou zabezpečujeme nielen športovú a záujmovú činnosť, ale aj kvalifikované kádre pre potreby iných leteckých prevádzkovateľov, čoho dôkazom je napríklad množstvo profesionálnych pilotov lietajúcich v mnohých leteckých spoločnostiach po celom svete, ktorí vzišli z našich radov.
Podľa leteckého zákona a predpisov o zahraničnom styku vykonávame leteckú, parašutistickú a obchodnú činnosť aj vo vzťahu k zahraničným osobám a organizáciám.

Vlastná činnosť Aeroklubu je rozdelená na dve základné časti:
- uspokojovanie potrieb svojich členov v oblasti leteckého výcviku, leteckého športu a leteckej turistiky
- organizovanie športových a kultúrno-spoločenských podujatí

Sme otvorení širokej verejnosti, či už v aktívnom záujme o zapojenie sa do niektorej z činností Aeroklubu, alebo iba pre divácke posedenie v zaujímavom prostredí letiska.

Aerospool spol. s r.o.
 
WGC 2010

počet prístupov od 23.01.2008: 595005